Respect the deadlines for updating

Overholdelse af fristerne for ajourføring af top

Når du modtager en evalueringsafgørelse, hvori du anmodes om at tilføje oplysninger til din registrering, skal du indsende disse oplysninger inden for den frist, der er angivet i evalueringsafgørelsen.

Når din viden om stoffet eller dets anvendelse ændres, skal du opdatere din registrering på eget initiativ uden unødig forsinkelse. Tidsfristerne for at foretage de forventede dossierajourføringer er præciseret i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1435 og er opsummeret i følgende tabel:

Ændring, der udløser behovet for ajourføring Frist for indsendelse af ajourføringen Begyndelsestidspunkt for fristen
Enhver ændring i registrantens status, f.eks. producent, importør eller producent af artikler, eller i registrantens identitet, f.eks. navn eller adresse. 3 måneder Regnes fra den dag, hvor den specifikke ændring træder i kraft.
Enhver ændring af stoffets sammensætning. 3 måneder Regnet fra den dato, hvor fremstillingen eller importen begynder med ændringen i stoffets sammensætning.
Ændringer i de årlige eller samlede mængder, der fremstilles eller importeres af registranten. 3 måneder/6 måneder (ved forslag til forsøg) Hvis der ikke skal genereres nye data, har du 3 måneder til at indsende et ajourført dossier. Fristen regnes fra den dato, hvor det højere mængdeinterval er nået.

Hvis der skal genereres nye data, og registreringen er omfattet af bilag VII eller VIII til REACH, har du 3 måneder til at indlede forhandlinger med et forsøgslaboratorium for at fremskaffe de manglende data.

Hvis informationskravene falder ind under bilag IX eller X i REACH, har du 6 måneder til at ajourføre registreringen, så den omfatter testforslagene for de manglende data, regnet fra den dato, hvor du identificerer behovet for at udføre en eller flere af de tests, der er anført i disse bilag.
Nye identificerede anvendelser og nye frarådede anvendelser, som stoffet fremstilles eller importeres til. 3 måneder For en ny identificeret anvendelse regnes den fra den dato, hvor du modtager alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage risikovurderingen.

For en ny frarådet anvendelse regnes den fra den dato, hvor du har adgang til oplysningerne om de risici, der er forbundet med den pågældende anvendelse.
Ny viden om de risici, stoffet indebærer for menneskers sundhed eller miljøet, som registranten med rimelighed kan forvente at have fået kendskab til, og som medfører ændringer i sikkerhedsdatabladet eller kemikaliesikkerhedsrapporten. 6 måneder Regnet fra den dato, hvor du får kendskab til eller med rimelighed kan forventes at have fået kendskab til den pågældende nye viden.
Enhver ændring i stoffets klassificering og mærkning.
  • 6 måneder (for selvklassificering)
  • Hvis der er tale om tilføjelse, ændring eller sletning af den harmoniserede klassificering og mærkning skal ajourføringen foretages senest den dato, fra hvilken ændringen skal finde anvendelse.
Hvis der er tale om en ny eller ændret selvklassificering, regnes fristen fra den dato, hvor beslutningen om at ændre klassificeringen og mærkningen af stoffet er truffet.
Enhver ajourføring eller ændring af kemikaliesikkerhedsrapporten eller vejledningen i sikker anvendelse. 12 måneder Regnet fra den dato, hvor behovet for at ajourføre eller ændre kemikaliesikkerhedsrapporten eller vejledningen i sikker anvendelse identificeres.
Registranten identificerer et behov for at udføre et forsøg, der er angivet i bilag IX eller X, og der skal indsendes et forslag til forsøg. 6 måneder/12 måneder 6 måneder regnet fra den dato, hvor registranten identificerer behovet for at udføre et eller flere af de forsøg, der er opført i bilag IX eller X til REACH.

Hvis det udarbejdede forslag til forsøg vedrører en gruppe af stoffer, skal dossieret indsendes til ECHA senest 12 måneder efter den dato, hvor registranten eller registranterne har konstateret, at det er nødvendigt at udføre et eller flere af de forsøg, der er opført i bilag IX eller X til REACH.
Enhver ændring i adgangen til oplysninger i registreringen. 3 måneder Regnet fra den dato, hvor ændringen fandt sted.

Yderligere eksempler, der kræver en ajourføring (f.eks. tilfælde, hvor ajourføringen kræver yderligere test, ajourføringer som følge af en ajourføring af bilagene til REACH, ajourføringer inden for en fælles indsendelse) og redegørelse for, hvordan fristen beregnes, når der kræves flere ajourføringer, er forklaret i "Guidance on Registration" (vejledning om registrering)