Ved en registrering viser du, at det stof, du behandler, håndteres sikkert i hele leverandørkæden, så både menneskers sundhed og miljøet er beskyttet. Du giver denne information i et registreringsdossier indsendt til ECHA.

Hvilken dokumentation, du skal fremsende, afhænger af det stof, du markedsfører, de farer, der er forbundet med stoffet, og om stoffet anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af et andet stof under strengt kontrollerede forhold.

Registreringsdossieret indeholder en beskrivelse af stoffets anvendelser, dets fysisk-kemiske, økotoksikologiske og toksikologiske egenskaber og en fare- og risikovurdering, der viser, hvordan de risici, som er forbundet med stoffets anvendelse, kontrolleres.

Registreringerne sendes i IUCLID-format ved hjælp af værktøjet REACH-IT. I de fleste tilfælde skal du betale et registreringsgebyr.

 

 

Registrering gælder for stoffer

Hvert stof skal registreres særskilt. Hvis du behandler blandinger af stoffer som f.eks. vaskemidler og maling eller varer, der frigiver stoffer, såsom servietter med lotion, skal du hver for sig registrere de forskellige stoffer, som indgår i blandingen eller varen.

Du skal også identificere og navngive dine stoffer efter bestemte regler og kriterier, så du kan se, om stofferne er de samme som i andre virksomheder. I så fald skal du registrere stoffet sammen med dem.

 

Hvordan man registrerer sammen med andre virksomheder
Du skal registrere før fremstilling eller indførsel

Nu skal du registrere ethvert stof, før du fremstiller eller indfører det i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Før den 31. maj 2018 afgjorde stoffets type (indfasning eller ikke-indfasning) tidspunktet for din registrering. For alle dossierer indsendt efter den 31. maj 2018 skal du afvente modtagelse af dit registreringsnummer, før du påbegynder fremstilling eller indførsel af dit stof.

 

 

Praktiske råd angående ændringer i registreringen

Det traditionelle system til registrering af indfasningsstoffer endte den 31. maj 2018. Gennemførelsesforordningen (EU) 2019/1692 har klarlagt, hvordan stoffer skal registreres efter denne dato.

1. Beregning af mængderne pr. kalenderår

Pr. 1. januar 2020 skal du fastlægge din forpligtelse til at registrere på grundlag af den mængde af stoffet, som du fremstiller eller indfører pr. kalenderår. Beregning på grundlag af tre års gennemsnit for indfasningsstoffer gælder ikke længere.

Der redegøres nærmere herfor i afsnittet "Dine registreringsforpligtelser".

2. Ingen videre anvendelse af præregistreringer

Pr. 1. januar 2020 kan du ikke længere anvende din præregistrering som udgangspunkt for registrering af dit stof. I stedet skal du før registrering indsende en forespørgsel til ECHA.

3. Pligt til at forespørge for alle stoffer

Pr. 1. januar 2020 vil pligten til at forespørge også gælde for stoffer, som du tidligere har præregistreret, men endnu ikke registreret. Hvis du påtænker at registrere et stof, skal du først forespørge hos ECHA, om en registrering allerede er blevet indleveret for det pågældende stof. Du vil så modtage de tidligere registranters kontaktoplysninger, hvis sådanne findes i databasen, til at hjælpe dig med deling af data og fælles registreringsforpligtelser.

Der redegøres nærmere herfor i afsnittet "Find dine medregistranter".

4. Medregistranter fortsætter med at arbejde sammen

Selv om deltagerne i fora for informationsudveksling om stoffer (SIEF) ikke længere er forpligtet til at reagere på anmodninger, gælder forpligtelsen til at dele data og registrere sammen stadig for alle medregistranter af samme stof.

Medregistranterne skal stadig træffe enhver mulig foranstaltning til at dele data og for at sikre, at omkostningerne til deling af information fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde.

Gennemførelsesforordningen anbefaler, at registranterne anvender tilsvarende uformelle kommunikationsplatforme som dem, de anvendte til registrering af indfasningsstoffer indtil 31. maj 2018.

Der redegøres nærmere herfor i afsnittet "Samarbejde".

5. Kun én slags datadelingstvister

Pr. 1. januar 2020 kan du kun indsende datadelingstvister ifølge artikel 27. Indsendelse af tvister ifølge artikel 30 vil ikke længere være mulig, selv hvis forhandlingerne begyndte inden den 31. maj 2018. Dette betyder, at nye registranter kan få tilladelse til at henvise til alle studier i registreringen (artikel 27) i modsætning til kun hvirveldyrstudierne (artikel 30).

Der redegøres nærmere herfor i afsnittet "Samarbejde" > "Tvister i praksis".

6. Mindskede informationskrav forbliver en valgmulighed

Indfasningsstoffer, som ikke opfylder de i REACH–forordningens bilag III fastlagte kriterier, kan fortsætte med nyde godt af de reducerede informationskrav, når du registrerer dem i det laveste mængdeinterval (1-10 tons årligt).

Hvis stoffet opfylder betingelserne for at nyde godt af de reducerede informationskrav, kan du registrere det ved at indsende et registreringsdossier med information kun om dets fysisk-kemisk egenskaber. Alternativt kan du indsende din registrering med det fulde informationssæt krævet til registrering i 1-10 tons mængdeintervallet og kræve nedsættelse af dit registreringsgebyr.

Der redegøres nærmere herfor i afsnittet "Hvilken information har du brug for" > "Mindskede informationskrav". Denne valgmulighed gælder kun for indfasningsstoffer.

7. Deklarering af indfasningsstatus for dit stof

Eftersom overgangsregimet for indfasningsstoffer er afsluttet, er der i de fleste tilfælde ikke længere behov for deklarering af indfasningsstatus i din registrering.

Du skal imidlertid fortsætte med at deklarere indfasningsstatus for stoffet i din registrering i følgende tilfælde:

  • Hvis du registrerer et indfasningsstof, som ikke opfylder de i bilag III fastlagte kriterier i det laveste mængdeinterval (1-10 tons årligt) med reducerede informationskrav.
  • Hvis du registrerer et indfasningsstof, som ikke opfylder de i bilag III fastlagte kriterier i det laveste mængdeinterval (1-10 tons årligt) med standardinformationskrav, og du kræver nedsættelse af registreringsgebyr.
  • Hvis du anmoder om fortrolighed i en 6-års periode for navnet på dit ikke-indfasningsstof.

Du skal fastlægge dit stofs indfasningsstatus på grundlag af definitionen på et indfasningsstof. Hvorvidt du har præregistreret stoffet, er ikke væsentligt.

Et stof defineres som indfasningsstof, hvis det opfylder mindst ét af følgende kriterier:

  1. Det indgår i den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer (EINECS — European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). [Stoffer med EC-nummer begyndende med 2 eller 3 er opført i EINECS.]
  2. Det blev fremstillet/indført i en EU-medlemsstat, men ikke markedsført af fabrikanten eller importøren, mellem 1. juni 1992 og 31. maj 2007, forudsat at du kan dokumentere dette.
  3. Det blev markedsført i en EU-medlemsstat før 1. juni 2007 af fabrikanten eller importøren, og det kvalificerer som "No-Longer Polymer" (NLP), forudsat at du kan dokumentere dette. [Stoffer med EC-nummer begyndende med 5 er NLP.]

I modsat fald er dit stof et ikke-indfasningsstof.