Collaborate with your co-registrants

Samarbejd med dine medregistranter

Alle medregistranter deler ansvaret for at holde de i fællesskab indsendte oplysninger om registreringen ajour. Denne del består af oplysninger om stoffets fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber, klassificering og mærkning samt vejledning om sikker anvendelse.

Hvis opdateringen indgår i en fælles indsendelse af oplysninger, er det den ledende registrants ansvar at ajourføre registreringen på vegne af parterne i den fælles indsendelse.

I skal have indgået en samarbejdsaftale om varetagelsen af arbejdet. Derudover kan nogle af ajourføringerne medføre nye omkostninger; du er derfor nødt til at aftale en ordning med dine medregistranter om, hvordan sådanne omkostninger skal deles.

De i fællesskab indsendte data skal ajourføres i IUCLID-format, f.eks. i følgende tilfælde:

  • Du bliver opmærksom på nye farlige egenskaber ved stoffet, f.eks. under den regelmæssige litteraturgennemgang eller efter at du har fået nye oplysninger fra kunden.
  • En fælles indsendt kemikaliesikkerhedsrapport skal ajourføres, når der konstateres nye anvendelser eller frarådede anvendelser af stoffet.
  • Dit stofs klassificering og mærkning skifter, f.eks. hvis der bliver ændret i CLP-forordningen, eller hvis nye oplysninger om stoffets farlige egenskaber bliver tilgængelige.
  • En virksomhed i den fælles indsendelse øger sin fremstillede mængde og rykker derved op i et højere mængdeinterval. Hvis de påkrævede oplysninger til registrering i det højere mængdeinterval endnu ikke foreligger i den fælles indsendelse, skal de genereres og indsættes i dossieret. Medregistranterne skal aftale tilgangen. Som minimum skal du spørge alle registranter i den fælles indsendelse, om de har relevante oplysninger, eller om de også har til hensigt at skifte til et højere mængdeinterval.
  • ECHA eller en medlemsstat anmoder om supplerende oplysninger fra medregistranterne under dossier- eller stofvurderingen. De medregistranter, som beslutningen er rettet til, skal blive enige om, hvordan anmodningen skal efterkommes.