Sådan finder du dine medregistranter

Du skal udveksle data og registrere dit stof sammen med andre virksomheder. I praksis betyder det, at du skal:

  1. indsende en forespørgsel via REACH-IT for at spørge ECHA, om du har medregistranter Derved bliver også dine medregistranter underrettet om, at du er interesseret i blive registreret
  2. Hvis du har medregistranter, skal I være enige om, at I har det samme stof.

Hvad der sker efterfølgende, afhænger primært af, om stoffet allerede er registreret eller ej.

  • Hvis andre virksomheder allerede har registreret dit stof, vil der normalt forefindes en fælles indsendelse, og du vil skulle deltage i den.
  • Hvis dit stof ikke er registreret, men andre virksomheder også har forhørt sig, skal du og dine medregistranter blive enige om, hvordan I bliver registreret i fællesskab. Hvis der ikke er nogen medregistranter, kan du starte din egen fælles indsendelse.

Når du skal finde dine medregistranter, starter du med at indsende en forespørgsel, men du har også mulighed for på forhånd at se, hvilke stoffer der er registreret i ECHA's database over registrerede stoffer.

Forespørgsel

Hvis du planlægger at blive registreret, skal du indsende en forespørgsel til ECHA om, hvorvidt der allerede foreligger en registrering for dette stof.

Der udformes en forespørgsel i IUCLID, som fremsendes til ECHA via REACH-IT. 

Det er vigtigt i forespørgslen at identificere dit stof præcist for at sikre, at data udveksles hensigtsmæssigt.

Hvis ECHA finder, at oplysningerne i forespørgslen ikke er tilstrækkeligt klare til at fastslå stoffets identitet, vil du blive bedt om at afgive supplerende oplysninger.

Hvis din forespørgsel gennemføres, modtager du et forespørgselsnummer og får adgang til medregistranternes side for stoffet i REACH-IT. På medregistranternes side finder du kontaktoplysningerne på de øvrige virksomheder, der har indsendt forespørgsel eller er registreret med samme stofidentifikator (f.eks. EF-nummer).

Samtidig vil dine medregistranter i REACH-IT blive underrettet om, at en nytilkommende er blevet føjet til siden over medregistranter.

Din adgang til siden for medregistranter udløber, hvis du ikke tilmelder dig inden for ét år. Når du tilmelder dig, skal du anføre dit forespørgselsnummer i dit registreringsdossier.

Sådan forbereder du oprettelse af eller tilmeldelse til en fælles indsendelse

Nedenstående trin gennemgår, hvordan man efter forespørgslen forbereder oprettelsen af en ny fælles indsendelse eller tilmelder sig en eksisterende fælles indsendelse. Den faktiske oprettelse eller tilmelding er forklaret i fase 6: Indsendelse af dit registreringsdossier.

Hvis der ikke findes nogen medregistranter, kan du oprette en fælles indsendelse på egen hånd. De fleste af nedenstående trin finder stadig anvendelse.

 

1. Log ind på REACH-IT

REACH-IT er det IT-værktøj, du skal bruge til at indsende oplysninger til ECHA, herunder forespørgsler og registreringer.

Du kan få adgang til REACH-IT fra ECHA's websted. Log ind med dit brugernavn og adgangskode. Hvis du ikke er bruger endnu, kan du tilmelde dig.

 

2. Tilgå siden for medregistranter

I REACH-IT klikker du fra søgemenuen på "Medregistranter" for at finde siden for medregistranter ved hjælp af dine stofidentifikatorer (f.eks. EF-nummer).

Afsnittet "Registranter" viser de eventuelle virksomheder, der har registreret stoffet, med deres kontaktoplysninger og rolle i den fælles indsendelse.

Afsnittet "Potentielle registranter" viser de virksomheder, der har forespurgt om stoffet, men endnu ikke har registreret, med deres kontaktoplysninger. Du vil blive optaget på listen her.

 

3. Bekræft dine kontaktoplysninger på siden for medregistranter

Da I skal registrere jer i fællesskab, er det vigtigt, at dine kontaktoplysninger er opdateret, så dine medregistranter kan komme i kontakt med dig.

Dine kontaktoplysninger på siden for medregistranter er de kontaktoplysninger, der er anført i din forespørgsel, normalt på en person i din virksomhed eller en tredjepartsrepræsentant (TPR).

Beslut, om du ønsker at beholde den aktuelle kontakt i din forespørgsel eller opdatere den

 

4. Kontrollér, om der foreligger en fælles indsendelse

Klik på knappen "Fælles indsendelser" fra siden for medregistranter. Sæt kryds i feltet "Vis andre fælles indsendelser?" på siden "Søg fælles indsendelser", som du er blevet dirigeret videre til. Ellers vil søgeresultaterne blive begrænset til de fælles indsendelser, som du allerede deltager i.

Søgeresultaterne viser de eksisterende fælles indsendelser for stoffet. Hvis du ikke har forespurgt, vil søgningen ikke finde resultater.

Hvis der ikke findes nogen fælles indsendelse, bør du forberede dig på at oprette en sådan sammen med dine medregistranter.

Hvis der findes en fælles indsendelse, skal du kontrollere, om typen passer til din registrering:

  • hvis du registrerer et stof, der anvendes som mellemprodukt, og som er (fremstillet eller) anvendt under strengt kontrollerede forhold, kan du tilmelde dig enten en "fuld" fælles indsendelse (standard) eller en "mellemliggende" fælles indsendelse for dit stof.
  • hvis du planlægger en fuld registrering, kan du kun tilmelde dig en "fuld" fælles indsendelse. Hvis der kun findes en "mellemliggende" fælles indsendelse, kan du acceptere, at den eksisterende fælles indsendelse bliver en "fuld" fælles indsendelse, eller selv forberede oprettelsen af en "fuld" fælles indsendelse.

Selv om stoffet endnu ikke er registreret, kan der allerede være blevet oprettet en fælles indsendelse af andre, der (tidligere) har indgivet en forespørgsel.

 

5. Kontakt dine medregistranter og besvar deres spørgsmål

Hvis der skal oprettes en fælles indsendelse, skal du kontakte medregistranterne med kontaktoplysninger på siden for medregistranter for at drøfte yderligere skridt.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en fælles indsendelse, skal du kontakte den ledende registrant med kontaktoplysninger på siden for "fælles indsendelse af data".

Generelt er e-mail den nemmeste måde at kontakte medregistranterne eller den ledende registrant på. Du kan ikke kontakte dem via REACH-IT.

Svar dine medregistranter, når de kontakter dig om dine registreringshensigter.

 

6. Opret lighed mellem stoffer sammen med dine medregistranter

Når du er kommet i forbindelse med dine medregistranter, skal du oprette lighed mellem stoffer.

Med hensyn til oprettelse af lighed mellem stoffer skal alle medregistranter – herunder dig selv – have fastlagt navnet på deres stof i overensstemmelse med vejledningen om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP (se også fase 1: Kend din portefølje).

Hvis navnet er det samme, anses stofferne for at være de samme.

Hvis du har forbehold med hensyn til fortrolige forretningsoplysninger (CBI), når du drøfter lighed mellem stoffer, skal disse forbehold nedfældes kontraktligt, inden arbejdet påbegyndes.

 

7. Bliv enige om stofidentifikationsprofilen i den fælles indsendelse

Medregistranter, der udarbejder en fælles registrering, bør også i fællesskab anvende principperne i bilag III i vejledningen om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP med henblik på at definere grænserne for det stof, der svarer til de data, som de vil indgive i fællesskab.

Dette kendes som stofidentifikationsprofilen og skal indberettes i den ledende registrants registreringsdossier.

Hvis du tilmelder dig en fælles indsendelse, skal du sikre dig, at dit stof ligger inden for rammerne af den stofidentifikationsprofil, som er godkendt af medregistranterne. Hvis dit stof ikke ligger inden for rammerne af stofidentifikationsprofilen, skal du og dine medregistranter nå til enighed om enten at udvide anvendelsesområdet for stofidentifikationsprofilen eller at nå til enighed om, at dit stof ikke er omfattet af den fælles indsendelse.

Når I er nået til enighed om, at jeres stoffer er de samme, og at alle medregistranter – herunder dig selv – passer ind i stofidentifikationsprofilen for den fælles indsendelse, kan I begynde at arbejde sammen om at dele data og omkostninger ved registrering i fællesskab (se fase 3: Organisér dig med dine medregistranter).

 

8. Sæt dig ind i rollerne og aktiviteterne i en fælles indsendelse

Der er to formelt adskilte roller i den fælles indsendelse: den ledende registrant og — hvis sådanne findes — medregistranterne. Alle medregistranter er imidlertid ansvarlige for tidsplanen for og fremskridtene i arbejdet, indholdet af de fælles dele af registreringen og indholdet af deres egne dele af registreringen.

Når der oprettes en fælles indsendelse, vil medregistranterne vælge en ledende registrant (se fase 3: Organisér dig med dine medregistranter). Den ledende registrant skal have samtykke fra medregistranterne og skal indsende den fælles del af registreringen via REACH-IT først, inden medlemmerne kan indsende deres registreringer. Den ledende registrant skal også udstyre medlemmerne med sikkerhedstokennumre, så de kan tilmelde sig den fælles indsendelse (se fase 6: Indsendelse af dit registreringsdossier).

For alle andre opgaver skal du aftale med dine medregistranter, hvordan I samarbejder. I praksis betyder dette, at I skal beslutte, hvem der gør hvad, og hvorvidt visse opgaver skal uddelegeres eller ej. Aftalen dokumenteres som regel.

Aftalen bør omfatte de forskellige aktiviteter, som medregistranter skal udføre for at registrere (se fase 3, 4, 5 og 6) og holde registreringen opdateret (se fase 7). Disse omfatter:

  • administrative opgaver: etablering af kontaktpunkter for kommunikation, tilrettelæggelse af faktura- og betalingsbehandling, udvikling af refusionsordninger og registerføring.
  • forberedelse af dossierets indhold: indsamling af eksisterende data, fremskaffelse af nye data, drøftelse af datakvalitet, aftale om, hvilke data der vil blive indsendt i fællesskab, forhandlinger om omkostninger ved deling af data, gennemførelse af kemikaliesikkerhedsvurderinger, udledning af klassificeringen, og udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporten.
  • udarbejdelse af IUCLID-dossieret og indgivelse heraf: oprettelse af den fælles del af registreringen i IUCLID, indgivelse af dossieret til ECHA samt opfølgning på fakturaen og meddelelserne i REACH-IT.

Hvis du tilmelder dig en fælles indsendelse, vil du normalt være medregistrant. De tidligere medregistranter har allerede valgt den ledende registrant og besluttet, hvordan de arbejder sammen. Dette vil som regel være dokumenteret i en aftale. For yderligere oplysninger om, hvordan I kan nå til enighed om at dele dataene og indsende dem i fællesskab, henvises til fase 3. Den ledende registrant vil normalt give dig et sikkerhedstokennummer, så du kan tilmelde dig den fælles indsendelse i REACH-IT.