Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

SV
Definition Reproduktionstoxicitet hänför sig till effekter som minskad fertilitet, effekter på gonader och störd spermatogenes, och omfattar även utvecklingstoxicitet.
Definition Ref. Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning. DEL B: Farlighetsbedömning, Europeiska kemikaliebyrån


Term


reproduktionstoxicitet
Reliability
Term Ref. Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006, 32006R1907R(01)/SV
Context Informationen skall omfatta hälsofarliga effekter vid exponering för ämnet eller beredningen, grundade på slutsatser av t.ex. testdata och erfarenhet. Informationen skall också i förekommande fall omfatta fördröjda, omedelbara och kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering som t.ex. allergiframkallande egenskaper, narkotisk verkan, cancerframkallande egenskaper, mutagenitet och reproduktionstoxicitet (fosterskadande effekter och fertilitet).
Context Ref. Bilaga II, rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006, 32006R1907R(01)/SV

EN
Definition Reproductive toxicity refers to effects such as reduced fertility, effects on gonads and disturbance of spermatogenesis, and also covers developmental toxicity.
Definition Ref. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Part B: Hazard Assessment, European Chemicals Agency


Term


reproductive toxicity
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Context The information shall include dangerous-to-health effects from exposure to the substance or preparation, based on the conclusion from, for example, test data and experience. The information shall also include, where appropriate, delayed, immediate and chronic effects from short- and long-term exposure such as sensitisation, narcosis, carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity (developmental toxicity and fertility).
Context Ref. Annex II, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry