Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

NL
Definition Giftigheid voor de voortplanting heeft betrekking op effecten zoals verminderde fertiliteit, effecten op geslachtsklieren en verstoring van de spermatogenese en omvat ook ontwikkelingstoxiciteit.
Definition Ref. Richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling. Deel B: Gevarenbeoordeling, Europees Agentschap voor Chemische Stoffen


Term


giftigheid voor de voortplanting
Reliability
Term Ref. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006, 32006R1907R(01)/NL
Context De informatie omvat gevaarlijke effecten voor de gezondheid van blootstelling aan de stof of het preparaat, gebaseerd op de conclusies van bijvoorbeeld testgegevens en ervaring. De informatie omvat in voorkomend geval tevens effecten op korte en lange termijn en chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling: zoals sensibilisering, versuffing, kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting (ontwikkelingstoxiciteit en fertiliteit).
Context Ref. Bijlage II, Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006, 32006R1907R(01)/NL

EN
Definition Reproductive toxicity refers to effects such as reduced fertility, effects on gonads and disturbance of spermatogenesis, and also covers developmental toxicity.
Definition Ref. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Part B: Hazard Assessment, European Chemicals Agency


Term


reproductive toxicity
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Context The information shall include dangerous-to-health effects from exposure to the substance or preparation, based on the conclusion from, for example, test data and experience. The information shall also include, where appropriate, delayed, immediate and chronic effects from short- and long-term exposure such as sensitisation, narcosis, carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity (developmental toxicity and fertility).
Context Ref. Annex II, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry