Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

FI
Definition Lisääntymismyrkyllisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi alentunutta hedelmällisyyttä, vaikutuksia sukupuolirauhasiin ja häiriöitä siittöiden muodostumisessa ja se kattaa myös kehityksen häiriöt.
Definition Ref. Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet. Osa B: Vaaran arviointi, Euroopan kemikaalivirasto


Term


lisääntymismyrkyllisyys
Reliability
Term Ref. Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, 32006R1907R(01)/FI
Context On selostettava esimerkiksi terveydelle haitalliset vaikutukset, jotka aiheutuvat altistumisesta aineelle tai valmisteelle, ja jotka tunnetaan esimerkiksi testituloksista tai kokemuksista tehtyjen johtopäätösten perusteella. On ilmoitettava myös lyhytaikaisesta ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet, välittömät ja krooniset vaikutukset, kuten herkistyminen, narkoosi, syöpää aiheuttava ominaisuus, perimää vaurioittava ominaisuus ja lisääntymismyrkyllisyys (kehityksen häiriöt ja vaikutukset hedelmällisyyteen).
Context Ref. Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, liite II, 32006R1907R(01)/FI

EN
Definition Reproductive toxicity refers to effects such as reduced fertility, effects on gonads and disturbance of spermatogenesis, and also covers developmental toxicity.
Definition Ref. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Part B: Hazard Assessment, European Chemicals Agency


Term


reproductive toxicity
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Context The information shall include dangerous-to-health effects from exposure to the substance or preparation, based on the conclusion from, for example, test data and experience. The information shall also include, where appropriate, delayed, immediate and chronic effects from short- and long-term exposure such as sensitisation, narcosis, carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity (developmental toxicity and fertility).
Context Ref. Annex II, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry