Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

LT
Definition toksiškumas reprodukcijai, t. y. sumažėjęs vaisingumas, poveikis lytinėms liaukoms ir spermatogenezės sutrikimas, taip pat toksiškumas vystymuisi.
Definition Ref. Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijos.B dalis. Pavojingumo vertinimas, Europos cheminių medžiagų agentūra


Term


toksinis poveikis reprodukcijai
Reliability
Term Ref. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (tekstas svarbus EEE), 32008R1272/LT


Term


toksiškumas reprodukcijai
Reliability
Term Ref. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 klaidų ištaisymas, 32006R1907R(01)/LT
Context Nurodomas cheminės medžiagos ar preparato sukeltas pavojingas poveikis sveikatai, remiantis, pvz., bandymų duomenimis ir patirtimi. Tam tikrais atvejais taip pat pateikiama informacija apie uždelstus, ūmius ir lėtinius efektus, kuriuos sukelia trumpalaikis ir ilgalaikis cheminės medžiagos poveikis, pvz., jautrinimas, narkotinis poveikis, kancerogeniškumas, mutageniškumas ir reprodukcinis toksiškumas (toksiškumas vystymuisi ir vaisingumui).
Context Ref. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 klaidų ištaisymo II priedas 32006R1907R(01)/LT

EN
Definition Reproductive toxicity refers to effects such as reduced fertility, effects on gonads and disturbance of spermatogenesis, and also covers developmental toxicity.
Definition Ref. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Part B: Hazard Assessment, European Chemicals Agency


Term


reproductive toxicity
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Context The information shall include dangerous-to-health effects from exposure to the substance or preparation, based on the conclusion from, for example, test data and experience. The information shall also include, where appropriate, delayed, immediate and chronic effects from short- and long-term exposure such as sensitisation, narcosis, carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity (developmental toxicity and fertility).
Context Ref. Annex II, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry