Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

PL
Definition Szkodliwy wpływ na rozrodczość oznacza takie oddziaływania jak mniejsza płodność, oddziaływanie na gonady i zaburzenia spermatogenezy, a także obejmuje toksyczność rozwojową.
Definition Ref. Wytyczne dotyczące wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego. Część B: Ocena zagrożenia, Europejska Agencja Chemikaliów


Term


szkodliwy wpływ na rozrodczość
Reliability
Term Ref. Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 32006R1907R(01)/PL
Context Informacje powinny zawierać dane o niebezpiecznych dla zdrowia skutkach narażenia na substancję lub preparat, uzyskane na podstawie wniosków wyciągniętych na przykład z danych badawczych lub doświadczenia. Informacje te obejmują również, w stosownych przypadkach, opóźnione, natychmiastowe i przewlekłe skutki krótko- i długoterminowego narażenia, takiego jak działanie uczulające, działanie znieczulające, działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwy wpływ na rozrodczość (toksyczność rozwojowa i płodność).
Context Ref. Załącznik II, sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 32006R1907R(01)/PL

EN
Definition Reproductive toxicity refers to effects such as reduced fertility, effects on gonads and disturbance of spermatogenesis, and also covers developmental toxicity.
Definition Ref. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Part B: Hazard Assessment, European Chemicals Agency


Term


reproductive toxicity
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Context The information shall include dangerous-to-health effects from exposure to the substance or preparation, based on the conclusion from, for example, test data and experience. The information shall also include, where appropriate, delayed, immediate and chronic effects from short- and long-term exposure such as sensitisation, narcosis, carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity (developmental toxicity and fertility).
Context Ref. Annex II, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry