Tilpasninger

En tilpasning til et standardoplysningskrav betyder, at du i stedet for at angive de specifikke påkrævede oplysninger angiver en begrundelse for at bruge andre tilgængelige oplysninger. Begrundelsen skal enten være baseret på generelle regler som forklaret i bilag XI til REACH eller på specifikke regler for hvert oplysningskrav som beskrevet i kolonne 2 i bilag VII til X.

 

For at tilpasse oplysningskravene skal du gøre således:
 • Følg og anvend de generelle og specifikke regler for tilpasninger i henhold til REACH.
 • Angiv din begrundelse klart med henvisning til de pågældende regler.
 • Hvis du f.eks. angiver en kvalitativ eller kvantitativ struktur/aktivitet-relationsforudsigelse (QSAR), skal du iagttage reglerne i bilag XI, punkt 1.3, i REACH. Hvis du tilsvarende angiver en analogislutning, skal du iagttage reglerne i bilag XI, punkt 1.5, i REACH. Disse overvejelser gælder alle QSAR-forudsigelser eller analogislutninger, herunder dem, der udarbejdes under anvendelse af OECD's QSAR Toolbox.

 

Begrund og dokumentér din tilpasning på behørig vis
 • Oplysninger baseret på en tilpasning skal være lige så pålidelige, som hvis de var genereret ved hjælp af det forsøg, der er påkrævet for at opfylde oplysningskravet.
 • Sørg for, at resultaterne af din tilpasning er relevante for klassificering og mærkning samt risikovurdering. Hvis de ikke er, vil ECHA afvise din tilpasning.
 • Nogle tilpasninger kan aldrig accepteres. F.eks. er ECHA aktuelt ikke bekendt med nogen in vitro-metoder eller QSAR-modeller, der pålideligt forudsiger højniveau-effektparametre, herunder forsøg vedrørende toksicitet ved gentagen dosering, carcinogenicitet, udviklingstoksicitet eller reproduktionstoksicitet.
 • ECHA kan kun vurdere oplysninger, der er medtaget i dit registreringsdossier. Dette betyder, at du for hver informationskilde skal have en effektparameterundersøgelsespost, som indeholder et resumé af undersøgelsen eller et fyldestgørende resumé af undersøgelsen. Dette gælder også beregnede eller forudsagte værdier.
 • Hvis ECHA ikke accepterer din tilpasning, vil du modtage en afgørelse. I afgørelsen forklares det, hvorfor tilpasningen blev afvist, og der stilles krav om gennemførelse af et standardforsøg, som skal indsendes før en given frist.
 • Overvej, om du kan forbedre den afviste tilpasning eller indsende en ny, valid tilpasning, der afhjælper de mangler, der er anført i ECHA's afgørelse. Hvis du ikke kan gøre dette inden for den fastsatte frist, er du nødt til at udføre det standardforsøg, der kræves i afgørelsen.

 

Kvalitative eller kvantitative struktur/aktivitet-relationstilgange – ((Q)SAR)
 • Data fra computermodeller kan du kun basere dig på, hvis du kan forvisse dig om, at modellen er videnskabeligt valid, at stoffet falder inden for modellens anvendelsesområde, og at forudsigelsen er hensigtsmæssig for det pågældende regulatoriske effektparameter. Du skal levere den tilhørende dokumentation i dit dossier, for at der kan foretages en uafhængig vurdering af dataene. Opfyldes disse betingelser ikke, vil ECHA afvise din tilpasning.

 

Analogislutning
 • Du skal påvise, at dit registrerede stof (målstoffet) sandsynligvis har samme (øko)toksikologiske egenskaber som de stoffer, som du ønsker at foretage analogislutning ud fra (kildestofferne). Du skal forudsige målstoffets egenskaber ud fra undersøgelsesresultaterne for målstofferne.

Fastslå strukturel lighed:

 • Når du anvender analogislutning, skal du påvise, at mål- og kildestofferne er strukturelt ensartede. Angiv sammensætningen af dine stoffer og de foreliggende prøvematerialer.
 • Angiv detaljeret stofidentitet og analyseoplysninger for både mål- og kildestoffer.
 • For stoffer med flere bestanddele og stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer (UVCB-stoffer) skal du også forklare forskelle og ligheder for bestanddelene mellem målstoffer og kildestoffer for at fastslå strukturel lighed. Dette omfatter identiteten og koncentrationen af disse bestanddele samt variabiliteten i koncentrationen af disse bestanddele. Resultaterne skal sammenlignes mellem mål- og kildestofferne.
 • Dette omfatter oplysninger om sammensætningen af de faktiske forsøgsmaterialer, der anvendes i undersøgelser med kildestoffer. Betydningen af disse forskelle for forudsigelsen af fareegenskaber skal også forklares.
 • Hvis det er teknisk umuligt eller upraktisk at identificere og kvantificere alle bestanddele, for så vidt angår UVCB-stoffer, skal du overveje andre teknikker til at foretage en kvantitativ og kvalitativ sammenligning af mål- og kildestoffernes sammensætning. Det er mere sandsynligt, at din analogislutning baseret på tilpasning vil blive accepteret, hvis du kan påvise, at du har forsøgt at opnå dette.

Definér gruppen eller kategorien:

 • Identificér stofgruppen tydeligt – definér inklusions- og eksklusionskriterierne, hvis du opstiller en kategori af stoffer.

Fremsæt en hypotese for forudsigelsen af egenskaber:

 • En analogislutning vil kun blive accepteret, hvis du fremsætter en troværdig hypotese med behørig begrundelse og pålidelige data for hvert effektparameter.
 • Hvis hypotesen bygger på lighed i (bio)transformation, skal du angive data om f.eks. toksikokinetik eller metabolisering.
 • Hvis din hypotese bygger på strukturel lighed, der fører til ensartede egenskaber, skal du have pålidelige, relevante data om lavniveau-effektparametre for både kilde- og målstoffet for at bekræfte din hypotese og muligheden for forudsigelse. Dette kan gøres ved brobygning fra data, f.eks. fra oplysningskravene i bilag VII eller VIII.

Forudsig målstoffets egenskaber:

 • Beskriv strukturelle ligheder og forskelle mellem mål- og kildestofferne. Forklar, hvordan strukturelle forskelle kan (eller ikke kan) have betydning for målstoffets forventede egenskaber. Understøt anmodninger med evidens.
 • Opstil en datamatrix med alle foreliggende fysisk-kemiske og (øko)toksikologiske oplysninger for at underbygge sammenligningen af egenskaber og forudsigelsen af ukendte egenskaber.
 • Vær realistisk i analysen af dine datamangler. De undersøgelser, som du benytter som kildedata til analogislutningen, skal være troværdige og tilstrækkelige i forhold til oplysningskravene.
 • Understøt din hypotese med oplysninger, der muliggør direkte sammenligning af målstoffet og kildestoffet. Tilpasninger, hvor der ikke er nogen eksperimentel fareinformation for målstoffet, vil typisk blive afvist.
 • Du skal fremlægge sammenlignelige oplysninger for hvert effektparameter: Eksempelvis understøtter data om toksicitet ved gentagen dosering ikke nødvendigvis reproduktions- eller udviklingstoksicitet. Analogislutning er typisk specifikt for et effektparameter.
 • Du skal forklare, hvorfor målstoffernes egenskaber kan forudsiges ud fra de andre stoffer i gruppen. Forklar de tendenser, du underbygger forudsigelsen med, herunder alle uoverensstemmelser og deres betydning for forudsigelsen.
 • Fremlæg fyldestgørende undersøgelsesresuméer for hver kildeundersøgelse, der anvendes til understøttelse af analogislutningen.
 • Brug ECHA's ramme for analogislutning (RAAF) til at krydstjekke, at tilpasningen med analogislutning er robust og fuldstændig.
 • Du kan kun basere dig på data fra strukturel lighed/analogi mellem stoffer, hvis du har lovlig adgang til undersøgelsesrapporter og andre relevante data, der er genereret med stofferne.
 • Anvend forudsigelsen af farer på målstoffet: Klassificér og gennemfør risikohåndteringsforanstaltninger baseret på forudsigelsen.

 

Tilpasninger baseret på evidensvægt
 • Du skal kunne give en veldokumenteret begrundelse for, hvorfor informationskilderne giver en konklusion på det pågældende oplysningskrav:
  • I princippet kan enhver oplysning indgå i evidensvægt. Vægten af (bidraget fra) en enkelt informationskilde afhænger af dens relevans for det pågældende effektparameter og dens pålidelighed.
  • Relevans er et udtryk for, i hvor høj grad dataene og forsøgene er relevante, dvs. hvis oplysningerne er fuldt ud pålidelige, i hvor høj grad de bidrager til den samlede konklusion om det pågældende oplysningskrav.
  • Pålidelighed er et udtryk for, i hvor høj grad oplysningerne er korrekte, dvs. kvaliteten af oplysningerne. Det er tæt forbundet med den forsøgsmetode, der anvendes til at generere dataene.
 • Analogislutning kan anvendes som led i tilpasninger baseret på evidensvægt. Du skal kunne fremvise en pålidelig forudsigelse fra kildestoffet, der viser, at oplysningen er relevant. I den forbindelse er en begrundelse for analogislutning påkrævet, og den skal følge principperne i RAAF.
 • (Q)SAR-oplysningerne kan anvendes som led i tilpasninger baseret på evidensvægt, hvis de er tilstrækkeligt dokumenterede, og stoffet falder inden for den anvendte models anvendelighed.
 • Tilpasninger baseret på evidensvægt bør bestå af mindst to relevante og pålidelige informationskilder.
 • Tilpasninger baseret på evidensvægt vurderes og sammenholdes med de oplysninger, der normalt ville kunne opnås ved en undersøgelse, der udføres for at opfylde dette oplysningskrav.
  • Fuldstændighed er et udtryk for, i hvor høj grad de tilgængelige informationskilder dækker de data, der ville kunne opnås ved den undersøgelse, som normalt udføres for at opfylde dette oplysningskrav, dvs. en sammenligning mellem de nøgleparametre, der er omfattet af informationskilderne, og de nøgleparametre, der er omfattet af benchmark-testen.
 • Den evidensvægt-baserede begrundelse skal omhandle relevansen og pålideligheden af hver enkelt informationskilde samt fuldstændigheden af oplysningerne.
 • ECHA kan kun vurdere oplysninger, der er medtaget i dit registreringsdossier. Det betyder, at du for hver informationskilde skal have en effektparameterpost, der indeholder et (fyldestgørende) resumé af undersøgelsen. Dette gælder også beregnede eller forudsagte værdier.

 

Eksponeringsbaserede tilpasninger
 • Testning efter bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, og efter bilag IX og X kan udelades, alt efter hvilke eksponeringsscenarier der er beskrevet i kemikaliesikkerhedsrapporten. For at understøtte en eksponeringsbaseret tilpasning skal du angive eksponeringsscenarier i kemikaliesikkerhedsrapporten. Dette gælder også, selv om eksponeringsscenarierne ikke er påkrævet i henhold til den aktuelle klassificering af stoffet.
 • Der skal fremlægges relevant begrundelse og dokumentation. Begrundelsen skal være baseret på en omhyggelig og grundig eksponeringsvurdering i henhold til bilag I, punkt 5.
 • I henhold til punkt 3.2, litra a), i bilag XI skal der foretages en kvantitativ eksponeringsvurdering. For at tilpasningen kan accepteres, skal de tilgængelige forsøgsdata gøre det muligt at udlede en DNEL-værdi for det pågældende stof, der er egnet til risikovurdering. Ved udledningen af DNEL-værdien skal der tages fuldt hensyn til den øgede usikkerhed, der er forbundet med udeladelse af oplysningskravet (ved anvendelse af yderligere usikkerhedsfaktorer). Den DNEL-værdi, der udledes af 28-dages undersøgelsen af subkronisk toksicitet, kan ikke anvendes til at fravige 90-dages undersøgelsen af subkronisk toksicitet. Man kan heller ikke anvende DNEL-værdien fra en reproduktionsscreeningsundersøgelse til at fravige reproduktionstoksicitetsundersøgelsen i en generation eller de prænatale udviklingstoksicitetsundersøgelser.