Foretag fornyet gennemgang af klassificeringen

Husk, at der kan være mange grunde til, at det er nødvendigt med en fornyet vurdering af klassificeringen af en blanding.

 

Ændringer i den harmoniserede klassificering af bestanddelene i blandingen

Den harmoniserede klassificering og mærkning af stoffer i bilag VI til CLP kan ændre sig, når nye oplysninger bliver tilgængelige og er blevet vurderet. Dette kan have indvirkning på klassificeringen af dit stof. Sådanne ændringer af den harmoniserede klassificering skal tages i brug efter en overgangsperiode på normalt 18 måneder efter offentliggørelsen heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

Ved din gennemgang af de foreliggende data vedrørende klassificeringen kan du desuden have konstateret, at visse aspekter omkring klassificeringen stadig er under drøftelse. For eksempel kan der være indsendt et forslag til harmoniseret klassificering og mærkning af dit stof, men den harmoniserede klassificering og mærkning for stoffet er endnu ikke fastlagt og indgår endnu ikke i del 3 til bilag VI til CLP. Eller også kan der være flere forskellige poster for stoffet i fortegnelsen over klassificering og mærkning, og dette er under drøftelse eller forventes drøftet for at nå til enighed om klassificeringen. Dette er desuden et forvarsel om, at stoffets klassificering snart kan blive ændret. I så fald skal du holde dig orienteret ved regelmæssigt at kontrollere de publicerede ændringer af CLP-forordningen (tilpasninger til den tekniske udvikling (ATP)), de pågældende poster i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger og de pågældende udtalelser fra tekniske og videnskabelige udvalg (navnlig udtalelserne fra ECHA's udvalg vedrørende risikovurdering).

 

Ændringer af klassificeringen i sikkerhedsdatabladet fra din leverandør

Når din leverandør har ændret klassificeringen af et stof eller en blanding, som du anvender eller importerer, skal du altid foretage en fornyet vurdering af klassificeringen af den blanding, du formulerer eller importerer.

 

Ændringer i blandingen

Når der foretages en ændring i en blanding, enten af en formulator i EU/EØS eller af den importerede blandings producent uden for EU/EØS, skal der foretages en fornyet vurdering. En ændring i klassificeringen kan skyldes:

a.     Ændret koncentration af en eller flere af de farlige bestanddele (se tabel 1.2 i bilag I til CLP).

b.    Ændret sammensætning, der indebærer erstatning eller tilføjelse af en eller flere bestanddele.

c.     Væsentlig batch-til-batch variation kan kræve fornyet vurdering af klassificeringen. Små ændringer har ikke nødvendigvis betydning for klassificeringen. Dette forklares i punkt 1.6.3.2.2 i "Guidance on the application of the CLP criteria" ("Bridging principles – Batching").

 

Nye oplysninger om stoffer

Registrering i henhold til REACH-forordningen kræver omfattende indsamling og fremskaffelse af oplysninger om stoffer. Dette har ført til et betydeligt større omfang af tilgængelige oplysninger og kræver derfor ofte en fornyet gennemgang af klassificeringen og mærkningen af blandinger, der indeholder sådanne stoffer.

 

Ændringer i kriterier

Ændret klassificering af en blanding kan også skyldes ændringer i lovgivningen, navnlig klassificeringskriterierne i forbindelse med tilpasning af CLP til den tekniske udvikling (ATP). Sådanne ændringer af CLP-kriterier skal gennemføres efter en overgangsperiode på normalt 18 måneder efter offentliggørelsen heraf i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter en fornyet vurdering snarest skal du tilpasse klassificeringen af din blanding og desuden ajourføre etiketten og sikkerhedsdatabladet. Derfor skal du holde dig ajour med både nye oplysninger og ændringer af lovgivningen. Du bør desuden udarbejde en plan for, hvordan du uden unødig forsinkelse kan reagere på ændringer i klassificering og mærkning.