Traf afgørelse om klassificering og mærkning

Traf afgørelse om klassificering og mærkning

Hvis din evaluering viser, at farerne ved blandingen opfylder kriterierne for en eller flere fareklasser, -kategorier eller -differentieringer, skal du træffe afgørelse om den korrekte fareklasse, -kategori eller -differentiering for fysiske farer, sundhedsfarer eller miljøfarer.

Efter denne afgørelse skal du kontrollere, hvilke af mærkningselementerne der svarer til fareklassificeringerne. Tabellerne i del 2 til 5 i bilag I til CLP kæder kriterierne for hver fareklasse og -kategori/-inddeling sammen med de korrekte klassificerings- og mærkningselementer. Husk at kontrollere, om en sætning, et signalord eller et piktogram tilsidesætter nogen af de andre. Forrangsreglerne for disse mærkningselementer er beskrevet i kapitel 3 til 6 i Vejledning om mærkning og emballering.

Når du har fastlagt klassificeringen, skal du tage stilling til, hvilke fareoplysninger der skal gives på etiketten. Etiketten skal indeholde følgende oplysninger:

  • oplysninger om leverandør 
  • produktidentifikator
  • nominel mængde
  • farlige komponenter
  • farepiktogrammer 
  • signalordet 
  • faresætninger
  • sikkerhedssætninger (sædvanligvis højst seks, medmindre de er nødvendige for at afspejle farernes art og sværhedsgrad).
  • andre oplysninger, når det er relevant.

Eksempel på etiket

 

Forpligtelsen til at klassificere og til at anvende korrekte faresætninger er beskrevet i artikel 13 i CLP-forordningen.

 

Faresætninger

I princippet skal etiketten på et produkt indeholde alle relevante faresætninger. Hvis et stof eller en blanding er klassificeret i flere forskellige fareklasser eller differentieringer af en fareklasse, skal alle faresætninger, der følger af klassificeringen, stå på etiketten, medmindre der klart er tale om gentagelse eller overflødighed. Dette er vist med et eksempel i punkt 4.1.6 i "Guidance on the application of the CLP criteria".

Den korrekte ordlyd af faresætningerne, sådan som de skal angives på etiketten, er gengivet på alle sprog i bilag III til CLP. Du kan finde hver sætning på alle EU-sprog i ECHA's flersprogede database over kemisk terminologi (ECHA-term).

Derudover er der særlige regler for mærkning af visse blandinger med specielle egenskaber. De specifikke farer, der er omfattet af disse regler, er angivet på etiketten ved hjælp af de supplerende EU-faresætninger (EUH-sætninger). Disse egenskaber og regler er beskrevet i bilag II til CLP-forordningen. For eksempel udløser tilstedeværelse af bly i en blanding mærkning med EUH201, og muligheden for frigivelse af giftig gas ved kontakt med vand udløser mærkning med EUH029. Vær omhyggelig med at identificere alle relevante EUH-sætninger, da de er obligatoriske som supplerende information. Selv om en blanding ikke er klassificeret som farlig, kan det være nødvendigt at mærke produktet efter bilag II til CLP, hvilket således gælder for sensibiliserende stoffer (EUH208), eller når et sikkerhedsdatablad kan rekvireres på anmodning (EUH210).

 

Sikkerhedssætninger

Etiketter på produkter skal være forsynet med de relevante sikkerhedssætninger, der giver råd om forebyggelse eller minimering af negative virkninger på menneskers helbred eller miljøet som følge af farerne ved et stof eller en blanding. Sikkerhedssætninger skal vælges ud fra de anvendte faresætninger, de tilsigtede eller konstaterede anvendelse(r) af produktet og de grundlæggende anvisninger i kolonnen "anvendelsesbetingelser" i tabel 6.1 til 6.5 i bilag IV til CLP-forordningen. Gentagelser og overflødige angivelser skal undgås.

Når et stof eller en blanding leveres til den almindelige offentlighed, skal der indgå en sikkerhedssætning om produktets bortskaffelse samt bortskaffelse af emballagen. For at etiketterne skal være lette at læse og forstå, må de højst indeholde seks sikkerhedssætninger. Dog kan der anvendes mere end seks sætninger, hvis det er nødvendigt på grund af farernes art eller sværhedsgrad.

Oplysninger og råd om valg af de mest passende sikkerhedssætninger er givet i kapitel 7 i "Vejledning om mærkning og emballering".

Den korrekte ordlyd af sikkerhedssætningerne, sådan som de skal stå på etiketten, er angivet på alle sprog i bilag III til CLP. Du kan også finde hver sikkerhedssætning på alle EU sprog i ECHA-term, ECHA's flersprogede database over kemisk terminologi.

 

Mærkning

Nærmere råd og eksempler på korrekt mærkning findes i Vejledning om mærkning og emballering. Oplysninger om størrelsen af etiketter og mærkningselementer findes i kapitel 5.2 i vejledningen.

 

Sikkerhedsdatablad

Blandinger, der er klassificeret som farlige, skal leveres sammen med et sikkerhedsdatablad (SDS). For blandinger, der indeholder farlige stoffer i en koncentration over visse grænser, skal der leveres et sikkerhedsdatablad på anmodning fra modtageren.

Ved omklassificering af en blanding skal du ajourføre sikkerhedsdatabladet, så det afspejler den nye CLP-klassificering og -mærkning af din blanding. Er der en væsentlig ændring? Du skal udlevere den nye version af sikkerhedsdatabladet til dine kunder. Ændringerne skal desuden sammenfattes i sikkerhedsdatabladet.

Vejledningen om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade indeholder detaljerede råd om, hvordan du udarbejder et godt sikkerhedsdatablad.

Traf afgørelse om klassificering og mærkning

EU Privacy Disclaimer

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedste brugeroplevelse.