Identificer alle foreliggende oplysninger

Identificer alle foreliggende oplysninger

Det første skridt er at identificere alle relevante foreliggende oplysninger om selve blandingen og om de enkelte stoffer, hvis dette er nødvendigt. Det er vigtigt at være klar over, at for visse farer er klassificeringen altid baseret på de enkelte stoffer i blandingen. Du skal derfor have et klart billede af farerne ved stofferne i blandingen. Din primære informationskilde bør være dine leverandører.

 

Hvad skal du anse for kilder til "alle foreliggende oplysninger"?
 • Alle oplysninger i din virksomhed om blandingen og stofferne i blandingen.
 • Et ajourført sikkerhedsdatablad eller sikkerhedsoplysninger i anden form fra din(e) leverandør(er) for den importerede blanding eller for de stoffer og/eller blandinger, der skal indgå i en formuleret blanding.
 • Klassificering i henhold til transportlovgivningen fra din leverandør.
  • En transportklassificering efter "FN's henstillinger om transport af farligt gods - modelbestemmelser" eller modelbestemmelserne for transport ad vej (ADR), med bane (RID), ad indre vandveje (ADN), med fly (ICAO TI) eller ad søvejen (IMDG) kan vise, om der er behov for at se nærmere på farerne ved stoffet eller blandingen.
  • Selv om klassificeringskriterierne ved transportklassificering og i henhold til CLP er næsten ens, har transportbestemmelserne et andet dækningsområde, og transportklassificeringen dækker ikke nødvendigvis alle farer ved en blanding.
 • Fortegnelsen over klassificering og mærkning på ECHA's hjemmeside, som indeholder:
  • Stoffer med klassificeringer, der er harmoniseret på EU-plan (tabel 3.1 i bilag VI til CLP). Den harmoniserede klassificering og mærkning af et stof er retligt bindende i EU/EØS og skal tages i betragtning ved klassificering af en blanding, der indeholder stoffet.
  • Stoffer med klassificeringer, som producenter og importører har tildelt og har anvendt i deres anmeldelser af klassificering og mærkning (C&L) eller registreringsdossierer. En sådan klassificering indeholder eventuelle gældende harmoniserede klassificeringer foruden selvklassificeringer for farer, der ikke er omfattet af den harmoniserede klassificering.
 • ECHA's offentligt tilgængelige database med oplysninger om registrerede stoffer. Oplysningerne er tilgængelige fra feltet "Søg på kemikalier" på siden "Information om kemikalier" på ECHA's websted.
 • Flere kilder, f.eks. OECD's eCHEMPortal og andre kilder i kapitel 10 af Indledende vejledning til CLP-forordningen.
 • Udtalelser fra internationalt anerkendte tekniske og videnskabelige udvalg (specielt ECHA's Udvalg for Risikovurdering), og andre oplysninger på ECHA's websted bør ligeledes tages i betragtning som ny videnskabelig dokumentation.

 

Hvilke grundlæggende oplysninger har du brug for til at afgøre, om en blanding kan udgøre en fysisk, sundhedsmæssig eller miljømæssig fare?

For hvert stof i blandingen skal du bruge følgende :

a.     stoffets identitet 

b.    stoffets koncentration i blandingen,

c.     dets klassificering og eventuelle tildelte koncentrationsgrænser (SCL) eller multiplikationsfaktorer (M-faktorer),

d.    oplysninger om urenheder og tilsætningsstoffer i stoffet, herunder deres identitet, klassificering og koncentration, kan også være relevante. Sædvanligvis skal stoffer, der er til stede i en koncentration af 0,1 % eller derover, tages i betragtning, men den relevante koncentration afhænger i sidste instans af fareklassen og stoffet.

Hvis en bestanddel af blandingen selv er en blanding, skal der skaffes oplysninger om stofferne i denne blandede bestanddel sammen med deres koncentration, klassifikation og eventuelle gældende koncentrationsgrænser eller M-faktorer.

CLP kræver, at der tages hensyn til "alle foreliggende" data eller oplysninger med henblik på klassificeringen.

 

Hvilke specifikke oplysninger kan du få brug for?

Specifikke oplysninger kan være forsøgsdata for selve blandingen eller et eller flere stoffer i blandingen, f.eks. i form af:

 • forsøgsrapporter
 • sammendrag af forsøg
 • relevante parametre fra forsøgsdata (f.eks. beregnede værdier vedrørende akut toksicitet)

 

Hvad er koncentrationsgrænser og M-faktorer?

En koncentrationsgrænse er enten den mindste koncentration af et enkeltstof, der udløser klassificering af en blanding, eller den samlede koncentration af relevante stoffer, når deres effekt er additiv.

Koncentrationsgrænser kan være generiske, dvs. gældende for en fareklasse, -differentiering eller -kategori (generisk koncentrationsgrænse, GCL) eller de kan være specifikke for et bestemt stof (specifik koncentrationsgrænse, SCL. Hvis man kender potensen af et stof kan en specifik koncentrationsgrænse tildeles med henblik på mere at præcist at bestemme dets bidrag til klassificeringen af en blanding. Specifikke koncentrationsgrænser anvendes hovedsagelig for sundhedsfarer. Specifikke koncentrationsgrænser har forrang i forhold til generiske koncentrationsgrænser.

For fareklassen "farlig for vandmiljøet" anvendes begrebet multiplikationsfaktorer (M-faktorer) i stedet for specifikke koncentrationsgrænser. M-faktorer er fastsat for stoffer, der er klassificeret som farlige for vandmiljøet (kategori akut 1 eller kronisk 1), for at de mest giftige af stofferne kan blive vægtet tungere ved klassificering af blandinger. M-faktorer anvendes til klassificering af en blanding, der indeholder stoffet.

Yderligere oplysninger fremgår af kapitel 1.5 i "Guidance on the application of the CLP criteria".

Identificer alle foreliggende oplysninger