Nowe terminy w 23 językach UE

W bazie ECHA-term jest aktualnie dostępnych 60 nowych terminów wraz z ich definicjami w 23 językach urzędowych UE. Większość nowych wpisów to terminy i skróty związane z działalnością centrów zatruć pochodzące z:

  • załącznika VIII w sprawie zharmonizowanych informacji dotyczących reagowania w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (rozporządzenie (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP));
  • wytycznych dotyczących zharmonizowanych informacji dotyczących reagowania w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia – załącznik VIII do CLP.

Użytkownicy mogą skorzystać z bazy danych, aby zapoznać się z terminami i ich definicjami w różnych językach oraz bezpłatnie je pobrać.