Home


Kriteriji pretraživanja

Prikaži popis po abecednom redu Vaših posljednjih 10 upita:  

Novi pojmovi na 23 jezika EU-a

U terminološkoj bazi ECHA-Term sada je dostupno 60 novih pojmova i njihovih definicija na 23 jezika EU-a. Većina novih unosa pojmovi su i pokrate u području aktivnosti centara za kontrolu otrovanja te se temelje na

  • Prilogu VIII. o usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama i preventivnim mjerama Uredbi (EU) 2017/542 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) i
  • Smjernicama o usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama – Prilog VIII. Uredbi CLP.

U terminološkoj bazi korisnici mogu besplatno pregledavati pojmove i njihove definicije na različitim jezicima te ih besplatno preuzimati.