Producent

Sikker fremstilling og håndtering af kemikalier kræver information og viden om deres egenskaber, farer, anvendelser og eventuelle risici. Det er dit ansvar at tilvejebringe disse oplysninger og vejlede dine kunder om, hvordan de skal anvende kemikalierne sikkert.

Du er producent, hvis:

  • du som enkeltperson eller virksomhed er etableret i EØS og
  • fremstiller eller udvinder et kemisk stof.

Du er ikke producent efter REACH-forordningen, hvis du kun sammensætter stoffer til blandinger eller anvender kemikalier til fremstilling af artikler. I så fald er du downstreambruger.

 

Hvad skal jeg gøre?

 

Få adgang til markedet

Planlægger du at fremstille et stof for første gang?

Er det farligt?

Inden du påbegynder fremstillingen, skal du være klar over, om du behøver at registrere stoffet og klassificere hvert farligt stof, du bringer i omsætning.

 

Skal du registrere et stof?

Hvis du agter at fremstille et ton eller mere af et stof pr. år, skal du registrere det hos Det Europæiske Kemikalieagentur. Dette indebærer, at du skal oplyse om egenskaberne og farerne ved stoffet, herunder hvordan det kan anvendes sikkert.

Hvis du ikke registrerer dit stof, vil det være ulovligt at fremstille det og/eller bringe det i omsætning. Der er en grundregel, der hedder: ingen data, intet marked.

Hvor mange oplysninger, der kræves, afhænger af den producerede mængde og de farer, der er forbundet med dit stof. Jo mindre mængder af stoffet der er, og jo mindre farligt det er, desto færre oplysninger skal du angive.

Formålet med oplysningerne er at sikre, at dit stof anvendes sikkert. Du skal ajourføre oplysningerne og efter anmodning stille dem til rådighed for dine kunder i form af et sikkerhedsdatablad og, for de mere farlige stoffers vedkommende, også for forbrugerne.

Registreringen finder sted sammen med de andre producenter og importører af eller enerepræsentanter for samme stof. Du skal også dele de data, der er nødvendige for registreringen, med dem.

 

Fremstiller du et farligt eller reguleret stof?

Inden du bringer et stof i omsætning, skal du fastslå, om det er farligt, ved hjælp af klassificeringskriterierne i CLP-forordningen. Der kræves klassificering af hvert stof, uanset i hvilken mængde det leveres. 

a. Klassificering, mærkning og emballering er obligatorisk for alle farlige stoffer

Klassificering af et stof som farligt udløser særlige mærknings- og emballeringskrav. Du skal underrette Det Europæiske Kemikalieagentur om klassificeringen og mærkningen senest én måned efter, at du har bragt et farligt produkt i omsætning. Du skal anføre de relevante oplysninger i sikkerhedsdatabladet og anvende fareetiketter for at gøre opmærksom på risiciene og sikre, at dine kunder håndterer produkterne sikkert.

b. Særligt problematiske stoffer

I REACH-forordningen er der fastlagt kriterier med henblik på at identificere stoffer, der er særligt problematiske for menneskers sundhed og miljøet. Der identificeres hele tiden stoffer, som opfylder disse kriterier. Stofferne er opført på kandidatlisten til godkendelse, der ajourføres hvert år i juni og december og offentliggøres på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted.

Dette er det første trin i REACH-godkendelsesproceduren, der har til formål at kontrollere risiciene ved de farligste stoffer på EØS-markedet og i sidste ende at erstatte dem med mere sikre, levedygtige alternativer.

Når Europa-Kommissionen beslutter at opføre et stof på kandidatlisten, udløser det nogle supplerende retlige forpligtelser for dig som producent til at oplyse dine kunder om sikker anvendelse af stoffet.

Du kan fortsat levere stoffet, men du skal kontrollere, om det er udvalgt og opført på godkendelseslisten. Dette er måske kun et spørgsmål om tid, og du kan vælge at opnå en forretningsmæssig fordel ved at gå væk fra et særligt problematisk stof og over til et mere sikkert alternativ.

c. Særligt problematiske stoffer, der kræver godkendelse

Særligt problematiske stoffer, der flyttes fra kandidatlisten til godkendelseslisten, kan ikke bringes i omsætning på EØS-markedet med henblik på anvendelse efter en bestemt "solnedgangsdato", medmindre:

  • din virksomhed eller din umiddelbare downstreambruger opnår en godkendelse til en specifik anvendelse af stoffet 
  • der gælder en fuldstændig eller delvis undtagelse, f.eks. hvis du anvender stoffet til videnskabelig forskning og udvikling.

Der kræves godkendelse uanset mængden af det anvendte stof.

Hvis dit stof er opført på godkendelseslisten, og der ikke gælder nogen undtagelser, skal du vælge, om du vil:

  • bringe det i omsætning eller
  • ansøge om godkendelse eller
  • undersøge muligheden for at blive omfattet af en godkendelse, der er meddelt dine umiddelbare downstreambrugere.

Om du vil ansøge om godkendelse eller ej er en forretningsmæssig beslutning, der er baseret på, hvor kritisk stoffet er, om det er muligt at erstatte det med mere sikre alternative stoffer eller teknologier, hvor store omkostninger, der er forbundet med at ansøge, og hvor store fordele og risici, der er forbundet med fortsat anvendelse.

d. Stoffer, der er underkastet restriktioner

Stoffer, der udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed og miljøet, er underkastet restriktioner. Dette kan indebære:

  • et fuldstændigt forbud
  • en begrænsning af markedsføringen og specifikke anvendelser eller
  • en begrænsning af et stofs koncentrationsniveauer i blandinger eller artikler.

Som eksempel kan nævnes forbuddet mod asbest og restriktioner vedrørende fremstilling, markedsføring eller anvendelse af phenylkviksølvforbindelser, der anvendes til overfladebehandlingsmidler, klæbestoffer, forseglingsstoffer og elastomerer.

Du skal overholde restriktionerne. Du skal være opmærksom på eventuelle restriktioner og holde øje med nye restriktioner for det stof, som du fremstiller. Det Europæiske Kemikalieagentur offentliggør oplysninger og iværksætter offentlige høringer, inden der træffes afgørelse om restriktioner.