Home


Sökkriterier

Visa alfabetisk lista Dina senaste tio frågor:  

Nya termer på 23 EU-språk

60 nya termer med tillhörande definitioner finns nu tillgängliga via Echa-term på 23 olika EU-språk. De flesta nya posterna är termer och förkortningar som är kopplade till giftinformationscentralernas verksamhet och kommer från

  • bilaga VIII om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas (förordning (EU) nr 2017/542 om ändring av förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen)),
  • Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP (vägledning om harmoniserade uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas – bilaga VIII till CLP-förordningen).

Du kan ta del av databasen med termerna och deras definitioner på olika språk och ladda ner informationen utan kostnad.