Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

SL
Definition Snovi, ki so znane, da slabijo plodnost pri ljudeh, in snovi, ki so znane kot povzročiteljice strupenosti za razvoj pri ljudeh.
Definition Ref. Priloga VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi.
Related documents Smernice za razvrščanje, pakiranje in označevanje: http://guidance.echa.europa....


Term


strupen za razmnoževanje iz skupine 1
Reliability
Term Ref. Popravek Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, 32006R1907R(01)/SL
Term Note Približno podobno v shemi razvrščanja GHS in uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008: strupenost za razmnoževanje kategorije 1A
Context V skladu s postopkom iz člena 58 se lahko v Prilogo XIV vključijo naslednje snovi: (…) (c) snovi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev kot strupene za razmnoževanje iz skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS (...)
Context Ref. Člen 57 Popravka Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, 32006R1907R(01)/SL

EN
Definition Substances known to impair fertility in humans and substances known to cause developmental toxicity in humans.
Definition Ref. Annex VI to the Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.
Related documents Guidance on Classification, Packaging and Labelling: http://guidance.echa.europa....


Term


toxic for reproduction category 1
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Term Note Approximate equivalence in the GHS classification scheme and in Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008: reproductive toxicity 1A
Context The following substances may be included in Annex XIV in accordance with the procedure laid down in Article 58 (…) (c) substances meeting the criteria for classification as toxic for reproduction category 1 or 2 in accordance with Directive 67/548/EEC (...)
Context Ref. Article 57, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry