Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

PL
Definition Substancje o udowodnionym szkodliwym działaniu na funkcje rozrodcze człowieka i substancje o udowodnionym szkodliwym działaniu na rozwój ludzkiego płodu.
Definition Ref. Załącznik VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.
Related documents Wytyczne w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania: http://guidance.echa.europa....


Term


substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1
Reliability
Term Ref. Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., 32006R1907R(01)/PL
Term Note Termin bliskoznaczny w rozumieniu klasyfikacji GHS oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.: szkodliwe działanie na rozrodczość 1A
Context Następujące substancje mogą zostać włączone do załącznika XIV zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 58 (…) c) substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG (…)
Context Ref. Art. 57, sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., 32006R1907R(01)/PL

EN
Definition Substances known to impair fertility in humans and substances known to cause developmental toxicity in humans.
Definition Ref. Annex VI to the Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.
Related documents Guidance on Classification, Packaging and Labelling: http://guidance.echa.europa....


Term


toxic for reproduction category 1
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Term Note Approximate equivalence in the GHS classification scheme and in Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008: reproductive toxicity 1A
Context The following substances may be included in Annex XIV in accordance with the procedure laid down in Article 58 (…) (c) substances meeting the criteria for classification as toxic for reproduction category 1 or 2 in accordance with Directive 67/548/EEC (...)
Context Ref. Article 57, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry