Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

LV
Definition Vielas, par kurām zināms, ka tās negatīvi ietekmē cilvēku auglību, un vielas, par kurām zināms, ka tās izraisa toksisku ietekmi uz cilvēka attīstību.
Definition Ref. VI pielikums Padomes Direktīvai 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu
Related documents Vadlīnijas par klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu: http://guidance.echa.europa....


Term


toksisks reproduktīvajai sistēmai, 1. kategorija
Reliability
Term Ref. Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris), 32006R1907R(01)/LV
Term Note GHS klasificēšanas sistēmā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) minētais aptuvenais ekvivalents ir „toksisks reproduktīvajai sistēmai, 1A kategorija”.
Context Šādas vielas var iekļaut XIV pielikumā saskaņā ar 58. pantā paredzēto procedūru (…) c) vielas, kas atbilst klasifikācijas kritērijiem kā 1. vai 2. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK
Context Ref. 57. pants, Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), 32006R1907R(01)/LV

EN
Definition Substances known to impair fertility in humans and substances known to cause developmental toxicity in humans.
Definition Ref. Annex VI to the Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.
Related documents Guidance on Classification, Packaging and Labelling: http://guidance.echa.europa....


Term


toxic for reproduction category 1
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Term Note Approximate equivalence in the GHS classification scheme and in Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008: reproductive toxicity 1A
Context The following substances may be included in Annex XIV in accordance with the procedure laid down in Article 58 (…) (c) substances meeting the criteria for classification as toxic for reproduction category 1 or 2 in accordance with Directive 67/548/EEC (...)
Context Ref. Article 57, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry