Term

Next entry

Other languages: BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV All

DA
Definition Stoffer, der vides at forringe menneskers forplantningsevne og stoffer, der vides at forårsage udviklingstoksicitet hos mennesker.
Definition Ref. Bilag VI til Rådets direktiv af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivningen om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (67/548/EØF)
Related documents Vejledning om klassificering, emballering og mærkning: http://guidance.echa.europa....


Term


reproduktionstoksisk i kategori 1
Reliability
Term Ref. Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006, 32006R1907R(01)/DA
Term Note Tilnærmelsesvis ækvivalens i det globalt harmoniserede system til klassificering og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008: reproduktionstoksicitet 1A
Context Følgende stoffer kan optages i bilag XIV i henhold til proceduren i artikel 58 (…) c) stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF (…)
Context Ref. Artikel 57, Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006, 32006R1907R(01)/DA

EN
Definition Substances known to impair fertility in humans and substances known to cause developmental toxicity in humans.
Definition Ref. Annex VI to the Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.
Related documents Guidance on Classification, Packaging and Labelling: http://guidance.echa.europa....


Term


toxic for reproduction category 1
Reliability
Term Ref. Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN
Term Note Approximate equivalence in the GHS classification scheme and in Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008: reproductive toxicity 1A
Context The following substances may be included in Annex XIV in accordance with the procedure laid down in Article 58 (…) (c) substances meeting the criteria for classification as toxic for reproduction category 1 or 2 in accordance with Directive 67/548/EEC (...)
Context Ref. Article 57, Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, 32006R1907R(01)/EN

Next entry