SMV-gebyrer under biocidforordningen

Små og mellemstore virksomheder hjemmehørende i Den Europæiske Union kan få nedsat gebyrerne i henhold til biocidforordningen, afhængigt af virksomhedens størrelse, og forudsat at visse betingelser er opfyldt. For at opnå nedsættelse skal virksomhederne indsende dokumentation for, at de er berettiget dertil, før den egentlige ansøgning. Betingelser og vejledning for indsendelse af dokumentation til SMV-kontrol fremgår af det følgende.

Før du anmoder om en SMV-kontrol skal du sætte dig ind i den relevante EU-definition. Kommissionens henstilling 2003/361/EF er den eneste autentiske kilde til fastsættelse af betingelserne for, om en virksomhed betragtes som er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed.

Anerkendelse af SMV-status

Før ansøgeren søger godkendelse, fornyelse eller optagelse af et aktivt stof i bilag I til forordning (EF) nr. 528/2012 eller om EU-godkendelse af et biocid eller en gruppe biocider i overensstemmelse med henholdsvis artikel 7, stk. 1, artikel 13, stk. 1, artikel 28, stk. 4, artikel 43, stk. 1 eller artikel 45, stk. 1 i nævnte forordning, og begærer SMV-gebyrnedsættelse, skal ansøgeren indsende de relevante elementer til agenturet som bevis på virksomhedens berettigelse til en sådan nedsættelse i kraft af sin status som SMV som omhandlet i henstilling 2003/361/EF.

Stoffer og produkter, for hvilke der gives gebyrnedsættelse

Bemærk, at virksomhederne kun kan få gebyrnedsættelse, når det aktive stof ikke er en kandidat til substitution, og når produktet ikke indeholder et aktivt stof, som er en kandidat til substitution.

Vedrører ansøgningen et sådant stof eller produkt, kan virksomheden derfor heller ikke anmode om kontrol af SMV-status.

Valg af den korrekte virksomhed

Ved ansøgning om godkendelse, fornyelse eller optagelse af det aktive stof i bilag I til forordning (EU) nr. 528/2012 er det størrelseskategorien af den i EU hjemmehørende producent af det aktive stof, der er afgørende for, om virksomheden er berettiget til gebyrnedsættelse.

Ved ansøgning om godkendelse af produkt eller fornyelse af en sådan godkendelse er det størrelseskategorien for den i EU hjemmehørende potentielle godkendelsesindehaver, der er afgørende for, om virksomheden er berettiget til gebyrnedsættelse.

Hvis ansøgningen indsendes af f.eks. en rådgiver, at det derfor vigtigt, at denne fastslår størrelsen af kundens virksomhed.

Sådan fastlægger du virksomhedens størrelseskategori

Trin-for-trin anvisninger for fastlæggelse af virksomhedens størrelseskategori.

Få mere at vide

Dokumentation
  1. Dokumentation* for virksomhedens ejerstruktur, herunder alle direkte og indirekte partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder upstream og downstream under hensyntagen til alle aktier, stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, der er relevante for tilknytningsforhold/partnerskab som omhandlet i artikel 3 i bilaget til Kommissionens anbefaling 2003/361/EF.

    *Til dokumentation af en virksomheds aktionærer kan anvendes følgende, herunder aktietegning med de seneste ændringer: Vedtægter, registreringsattester, stiftelsesoverenskomst, virksomhedens aktionærbog m.m.

  2. Kopier af de officielle reviderede regnskaber med ledsagende bemærkninger samt årsberetninger for de seneste to godkendte skatteår for virksomheden og for eventuelle partnervirksomheder og/eller tilknyttede virksomheder i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 6 i bilaget til Kommissionens henstilling.

  3. For hvert af de seneste to godkendte skatteår, officielt certifikat/officielle oplysninger fra en officiel myndighed**, der bekræfter antallet af ansatte svarende til antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE) i overensstemmelse med artikel 5 af bilaget til Kommissionens henstilling. Hvis disse oplysninger findes i årsberetningerne eller bemærkningerne til de reviderede årsregnskaber, behøver du ikke fremlægge disse dokumenter.

    **Et officielt certifikat med oplysninger om virksomhedens personaleantal kan hidrøre fra nationale/lokale institutioner som anført i følgende ikke udtømmende liste: skattemyndigheder, nationalt agentur for offentlige indtægter, forsikringsinstitution, arbejdsdirektorat, statistisk kontor, sygesikring, privat sygeforsikringsvirksomhed mv.

Sørg for at indsende de i punkt 1, 2 og 3 ovenfor nævnte dokumenter for alle direkte og indirekte partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder upstream og downstream. Tag herunder hensyn til alle aktier, stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, der er relevante for bestemmelse af tilknytningsforhold/partnerskab som omhandlet i artikel 3 af Kommissionens henstilling.

Bemærk: Hvis virksomheden og/eller nogen af dens partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder fører konsolideret regnskab eller indgår i en anden virksomheds regnskaber ved konsolidering, bedes du indsende de konsoliderede regnskaber med tilhørende bemærkninger.

Fremgangsmåde ved indgivelse af ansøgning om anerkendelse af SMV-status og indsendelse af tilhørende dokumentation

For det første skal virksomhederne være fortrolige med de relevante definitioner af SMV og råde over den nødvendige dokumentation som angivet i afsnittet "Dokumentation", ikke kun for den pågældende virksomhed, men også for hver partnervirksomhed og/eller tilknyttet virksomhed.

Ansøgningen om SMV-status kan indgives ved hjælp af R4BP 3-værktøjet. For at indsende dokumenterne skal producenten af aktivstoffet eller den potentielle godkendelsesindehaver tilmelde sig via ECHA-kontoerne og fortsætte til R4BP-indgivelsesværktøjet. Vælg »SM-APP – SME Verification« (SM-APP – SMV-verificering) under fanebladet »NEW APPLICATION« (ny ansøgning) for at indgive en ansøgning, hvorefter indgivelsesguiden hjælper dig igennem indgivelsesproceduren.

Hold regelmæssigt øje med dine opgaver og meddelelser i R4BP 3. Myndigheder kan med en given frist anmode dig om yderligere oplysninger gennem R4BP 3. Anmodningerne vil blive vist under fanebladet »TASKS« (opgaver) i R4BP 3. Hvis du ikke overholder fristen, kan din ansøgning blive afvist, eller også foretages vurderingen uden hensyntagen til de for sent indgivne oplysninger, alt afhængigt af, hvor langt behandlingen af din ansøgning er nået. Du vil gennem R4BP 3 blive underrettet om afgørelsen vedrørende din ansøgning om anerkendelse af SMV-status.

Tilmelding til R4BP

Begrænsning af bilagenes størrelse

Bemærk, at størrelsen på det enkelte vedhæftede bilag ikke må overstige 10 Mb. Hvis du har meget store bilag eller skal indsende mere end seks bilag, bedes du oprette et zip-arkiv med alle filerne og uploade dette som en vedhæftet fil.

 

Underretning om SMV-status og dennes gyldighed

Senest 45 dage efter modtagelse af alle de relevante elementer afgør agenturet, hvilken eventuel SMV-status, der kan anerkendes.

Anerkendelse af en virksomhed som SMV gælder i to år for ansøgninger, der er indsendt i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012.

Der kan indbringes en klage over afgørelser truffet af agenturet om virksomhedens SMV-status i henhold til artikel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012.

Gebyrnedsættelser

Gebyrnedsættelse gives for ansøgninger om godkendelse, fornyelse af godkendelse og optagelse i bilag 1 af aktive stoffer, forudsat at producenten af det aktive stof er en SMV hjemmehørende i EU, medmindre det aktive stof er kandidat til substitution.

Virksomhedstype Nedsættelse (% af standardgebyret)
Mikrovirksomhed

60

Lille virksomhed

40

Mellemstor virksomhed

20


 

Gebyrnedsættelse gives for ansøgninger om godkendelse og fornyelse af EU-godkendelse af biocidholdige produkter eller familier af biocidholdige produkter, forudsat at den potentielle godkendelsesindehaver er en SMV hjemmehørende i EU, medmindre produktet indeholder et aktivt stof, der er kandidat til substitution.

Virksomhedstype

Nedsættelse (% af standardgebyret)

Mikrovirksomhed

30

Lille virksomhed

20

Mellemstor virksomhed

10