Sådan fastlægges virksomhedens størrelseskategori

Følgende trinvise anvisninger er en hjælp til at fastsætte en virksomheds størrelseskategori i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Trin 1

Første trin med henblik på at fastsætte en virksomheds størrelseskategori består i at vurdere, hvorvidt virksomheden på tidspunktet for indsendelsen af registreringen i REACH-IT / indsendelsen af dokumenterne til kontrol af SMV'ens størrelse i henhold til forordningen om biocidholdige produkter var uafhængig, eller om der også skal tages hensyn til partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder som defineret i artikel 3 i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Generelt:

  • En virksomhed er uafhængig, hvis den ikke er klassificeret som en partnervirksomhed eller en tilknyttet virksomhed i henhold til artikel 3 i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF. En virksomhed er f.eks. uafhængig, hvis den besidder under 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden virksomhed, og hvis ingen anden virksomhed besidder over 25 % af den pågældende virksomhed.
  • En virksomhed betragtes som en anden virksomheds partnervirksomhed, hvis den enten alene eller i fællesskab med en eller flere tilknyttede virksomheder besidder mindst 25 %, men ikke over 50 % af en anden virksomhed, jf. artikel 3, stk. 3, i bilaget til Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
  • En virksomhed betragtes som tilknyttet en anden virksomhed, hvis den besidder over 50 % af de stemmerettigheder, der er tillagt deltagerne i en anden virksomhed, og/eller hvis en virksomhed direkte eller indirekte kontrollerer eller har kapacitet til at kontrollere en anden virksomheds aktiviteter.

En virksomhed betragtes også som tilknyttet, hvis der via en fysisk person eller en gruppe af fysiske personer, som handler i fællesskab, består en forbindelse, forudsat at virksomhederne udøver deres aktiviteter (helt eller delvist) på samme marked eller på "tilgrænsende markeder" (markeder for produkter eller tjenesteydelser i et tidligere eller senere markedsled).

  • Hvis 25 % eller derover af virksomhedens kapital eller stemmerettigheder kontrolleres direkte eller indirekte af et eller flere offentlige organerenkeltvis eller i fællesskab, betragtes virksomheden ikke som en SMV.

Investorer anført i artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i bilaget til henstillingen, såsom universiteter eller selvstyrende lokale myndigheder, der har status som offentligt organ i henhold til national lovgivning, er ikke omfattet af denne bestemmelse. De kan besidde fra 25 % til 50 % af en virksomhed uden at miste deres SMV-status.

Fortsæt til trin 2