Distributør

Lovgivningen anerkender den rolle, du spiller som bindeled mellem producenterne og kunderne med hensyn til at muliggøre kommunikation om kemikaliesikkerhed i leverandørkæden. Dit aktive engagement er nødvendigt for at beskytte mennesker og miljøet mod kemiske risici. 

Du er distributør efter REACH- og CLP-forordningen, hvis du skaffer leverandører til et kemisk stof eller en blanding inden for EØS, opbevarer det og derefter bringer det i omsætning for en anden (også med dit eget varemærke) uden at ændre dets kemiske sammensætning på nogen måde.

F.eks. er detailhandlere og grossister distributører efter REACH- og CLP-forordningen. 

Du er ikke distributør, når:

  • du køber kemikalier uden for EØS og bringer dem direkte i omsætning på markedet i EØS. I så fald er du importør
  • du køber kemikalier inden for EØS og blander dem med andre kemikalier, fortynder dem eller (gen)påfylder beholdere, inden du leverer dem til andre. I så fald er du downstreambruger.

Hvad skal jeg gøre?

Du har hovedansvaret for formidling af kommunikation i leverandørkæden. 
 
Det samme ansvar påhviler alle leverandører af stoffer, blandinger og artikler – producenter, importører, downstreambrugere og distributører.

 

 

Hvis du sælger til industrielle eller erhvervsmæssige brugere

Du skal formidle sikkerhedsoplysninger om farerne og risiciene ved de kemikalier, som du distribuerer:

Nedad i leverandørkæden

Det vigtigste instrument til denne kommunikation er sikkerhedsdatabladet, der kan udvides til at omfatte eksponeringsscenarier for hver identificeret anvendelse.

I tilfælde af et farligt stof eller en farlig blanding

  • Du skal tilvejebringe sikkerhedsdatabladet og sikre dig, at det er udformet på det respektive nationale sprog og indeholder de oplysninger, der kræves i den nationale lovgivning, f.eks. om sundhed og sikkerhed eller bortskaffelse af affald.
  • Du skal sikre dig, at det farlige stof eller den farlige blanding er mærket og emballeret korrekt.

Dette indebærer overholdelse af kravene i CLP-forordningen. Der blev indført vigtige ændringer pr. 1. juni 2015, herunder nye piktogrammer og faresætninger.

Få mere at vide i den indledende vejledning til CLP-forordningen.

Vær opmærksom på, at mærkning og emballering af biocidholdige produkter og artikler, som er behandlet med dem, skal overholde både kravene i CLP-forordningen og andre specifikke krav.

Vedrørende artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer

Det drejer sig om stoffer, der er identificeret efter REACH-forordningen, og som har alvorlige og ofte uoprettelige virkninger for menneskers sundhed og miljøet. Du har pligt til give kunderne fyldestgørende oplysninger, så de kan anvende artiklen sikkert, herunder som minimum navnet på det farlige stof.

Opad i leverandørkæden

Dine kunder bør give dig oplysninger, der skal videregives til dine leverandører længere oppe i leverandørkæden. Det kunne være:

  • nye oplysninger om farlige egenskaber ved stofferne eller blandingerne
  • oplysninger, der kan gøre de risikohåndteringsforanstaltninger, som de har modtaget i sikkerhedsdatabladet, uegnede
  • fyldestgørende oplysninger om, hvordan de anvender stoffet, sådan at anvendelsen kan tages i betragtning i registreringsdossieret for stoffet.

På denne måde kan du hjælpe producenterne og importørerne med at forstå, hvordan deres stoffer anvendes, og med at registrere nogle eller alle de anvendelser, som du har gjort dem bekendt med.

Dine kunder vil så kunne modtage de sikkerhedsoplysninger, de har brug for med henblik på at overholde kravene i REACH- og CLP-forordningen.

 

Hvis du sælger til forbrugere

Du skal sikre dig, at farlige produkter er mærket og emballeret korrekt

Når et produkt (et kemisk stof eller en blanding) er identificeret som farligt, skal det mærkes og emballeres i overensstemmelse med kravene i CLP-forordningen.

Det er producenternes, formulatorernes, importørernes og distributørernes ansvar. Hvis du ommærker eller ompakker sådanne produkter for at medtage dit eget varemærke, påtager du dig også det samme ansvar.

Som leverandør af farlige produkter skal du sikre, at de er mærket og emballeret korrekt. Etiketten skal indeholde:

  • fareoplysningerne på de(t) krævede nationale sprog
  • EU-leverandørens kontaktoplysninger
  • de nye farepiktogrammer, signalord samt fare- og sikkerhedssætninger, der er obligatoriske i henhold til CLP-forordningen.

Indtil den 1. juni 2017 har du lov til at sælge blandinger, der er mærket på den gamle måde, hvis du kan dokumentere, at de allerede befandt sig i leverandørkæden før den juridiske frist for ændringen, dvs. den 1. juni 2015.

Vær opmærksom på, at der gælder supplerende mærknings- og emballeringskrav for behandlede artikler som defineret i forordningen om biocidholdige produkter.

Du skal besvare anmodninger fra forbrugerne

Forbrugerne har i henhold til REACH-forordningen og forordningen om biocidholdige produkter ret til at spørge, om de artikler, du sælger til dem, indeholder særligt problematisk stoffer over en vis koncentration. Dette gælder også for artikler, der er blevet behandlet med biocider.

Du skal besvare deres anmodning vederlagsfrit inden 45 dage. Du er forpligtet til at fremlægge fyldestgørende information og vejledning om, hvordan artiklen skal anvendes sikkert, eller information om biocidbehandlingen af den behandlede artikel. Kontakt din leverandør med henblik på eventuelle supplerende oplysninger, som du har behov for.

Typiske eksempler på produkter, som forbrugernes "ret til at spørge" gælder for, er beklædningsgenstande, møbler, husholdningsredskaber, sportsudstyr eller andre dagligdags ting.

 

Vær klar over, hvilke kemikalier du opbevarer og leverer

Inden du bringer et stof, en blanding eller en artikel i omsætning, skal du først sikre dig, at det/den befinder sig lovligt på EØS-markedet. Kontroller, om det/den overholder de betingelser, der er beskrevet i afsnittet "Producent" eller "Importør" og kontakt din leverandør.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.