Identifikation af stoffer, som vækker meget store betænkeligheder

Stoffer, der kan have alvorlige og ofte uoprettelige indvirkninger på mennesker og miljøet, kan identificeres som særligt problematiske stoffer (SVHC'er). Såfremt et stof identificeres som et SVHC, vil det blive føjet til kandidatlisten med henblik på senere optagelse på godkendelseslisten.

 

Deltag i høringen

Medlemsstater eller Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) kan efter anmodning fra Europa-Kommissionen foreslå, at et stof identificeres som et særligt problematisk stof ved at udarbejde et dossier i overensstemmelse med kravene i bilag XV til REACH. Bilag XV-rapporterne kan findes ved at vælge knappen "Oplysninger" i tabellen over de stoffer, der er foreslået. Alle interesserede parter opfordres til at indsende bemærkninger til disse rapporter under høringen.

 

Fremsættelse af bemærkninger

Identifikationen som et særligt problematisk stof er baseret på et stofs farlige egenskaber. Vi er især interesserede i bemærkninger vedrørende:

  • stoffets identitet (dvs. stoffets navn/EF-nummer/CAS-nummer/molekylestruktur, osv.)
  • PBT- eller vPvB-egenskaber og egenskaber, der findes tilsvarende problematiske.

SVHC-forslag baseret på harmoniseret klassificering og mærkning (CLH) indeholdt i CLP-forordningen kan ikke anfægtes i SVHC-identifikationsprocessen. Bemærkninger, der rejser tvivl om den harmoniserede klassificering og mærkning, tages ikke i betragtning i denne sammenhæng.

Bemærkninger og yderligere oplysninger fra alle interesserede parter om anvendelse, mængde pr. anvendelse, eksponering, alternativer og risici ved stoffet modtages ligeledes gerne. Disse yderligere oplysninger vil ikke blive anvendt til at bekræfte SVHC-identifikationen, men i næste trin i godkendelsesprocessen for at hjælpe ECHA med at beslutte, om stoffet bør anbefales til optagelse på godkendelseslisten. Registreringsdossierer er imidlertid den vigtigste kilde til information for en anbefaling af stoffer fra kandidatlisten til godkendelseslisten.

Den medlemsstat, der indsendte SVHC-forslaget, eller ECHA, vil besvare alle indkomne bemærkninger. Bemærkninger, der er relevante for identifikationen af stoffet som et SVHC, vil blive sendt til medlemsstatsudvalget (MSC), som vurderer, om stoffet skal identificeres som et SVHC.

 

Fortrolighed

Bemærkninger anses normalt som ikkefortrolige og vil blive gjort tilgængelige på ECHA's websted. Der er imidlertid mulighed for at vedhæfte fortrolige oplysninger. I så fald skal den fremsendende person/part gøre rede for, hvorfor oplysningerne anses for at være fortrolige. Sådanne fortrolige oplysninger vil kun blive anvendt af ECHA, herunder dets udvalg, den foreslående medlemsstats kompetente myndigheder samt Europa-Kommissionen.

ECHA vil sætte pris på, om interesserede parter så vidt muligt kunne fremsende deres bemærkninger på engelsk. Bemærk, at det er dit ansvar at sikre, at den offentlige version af bemærkningerne ikke indeholder fortrolige oplysninger (herunder navnet på din organisation/navne på vedhæftede filer osv.). Du bedes desuden henvise til sidenummeret i bilag XV-rapporten i dine bemærkninger (f.eks. s. 12, konklusionen om…). Bemærkninger modtaget efter den pågældende tidsfrist vil ikke blive taget i betragtning.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.