Offentliggørelse af oplysninger fra dossierer

ECHA offentliggør oplysninger fra registreringsdossiererne på sit websted. De er herefter frit tilgængelige for alle europæiske borgere, som derved kan få oplysninger om eventuelle risici ved de kemikalier, de anvender.

De offentliggjorte oplysninger omfatter stoffets identitet, resultaterne af undersøgelser af dets iboende egenskaber og fareprofiler, de koncentrationer, hvor der ikke forventes negative virkninger på menneskers helbred eller miljøet, dets klassificering og mærkning samt vejledning om sikker brug af stoffet.

Medmindre der er anmodet om fortrolig behandling af oplysningerne, offentliggør ECHA desuden stoffets renhedsgrad, der er nødvendig til klassificering og mærkning, det totale mængdeinterval, (fyldestgørende) undersøgelsesresuméer, oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og handelsnavnet.

Under visse omstændigheder kan der anmodes om fortrolig behandling af IUPAC-navnet. I så fald skal registranten angive et offentligt navn, som ECHA kan bruge i sin formidling.

Før indsendelse af dossiererne har registranterne lejlighed til at anmode om fortrolig behandling af visse oplysninger og kan kontrollere, hvilke oplysninger der vil blive gjort offentligt tilgængelige. Anmodning om fortrolig behandling kan kun fremsættes for et begrænset sæt data og kræver en begrundelse, som vurderes af ECHA. Afviser ECHA anmodningen om fortrolig behandling, kan registranten inden for en nærmere bestemt periode anmode agenturet om fornyet overvejelse af afvisningen. 

Praktiske oplysninger om, hvad der kan offentliggøres på ECHA's websted fra registreringsdossieret, hvordan du anmoder om fortrolig behandling af visse data, og hvordan du udleder et offentligt navn, finder du i vejledningen om "videreformidling og fortrolighed i henhold til REACH-forordningen". Før registranter indsender et dossier, har de også mulighed for at køre forhåndsvisningen af videreformidling (dissemination preview) i IUCLID for at se, hvilke data der evt. offentliggøres på ECHA's websted.