Stofevaluering

Medlemsstaterne vurderer stoffer, der er opført i CoRAP, for at klarlægge, om deres brug udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Formålet er at anmode registranter af stoffet om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige med henblik på at verificere det formodede problem.

Vurderingen kan ende med en konklusion om, at risiciene er tilstrækkeligt kontrolleret gennem de foranstaltninger, der allerede er indført. Ellers kan det føre til forslag om EU-dækkende risikohåndteringsforanstaltninger såsom begrænsninger, udpegelse af særligt problematiske stoffer eller andre foranstaltninger, der falder uden for REACH-forordningens anvendelsesområde, f.eks. harmoniseret klassificering.

I samarbejde med medlemsstaterne fastlægger ECHA risikobaserede kriterier, og udvælger derefter de stoffer, der skal evalueres. De udvalgte stoffer opføres af ECHA i den rullende handlingsplan for Fællesskabet (CoRAP) efter udtalelse fra Medlemsstatsudvalget. Der vil blive udpeget en vurderende medlemsstat for hvert stof på den endelige CoRAP.

Den oprindelige begrundelse for at udvælge et stof til CoRAP begrænser ikke vurderingens omfang. Under evalueringen kan medlemsstaten udpege andre problemer, der behøver præcisering for at det kan konkluderes, om et stof er problematisk eller ej. Medlemsstaten kan dog målrette vurderingen mod visse aspekter af stoffet.

Ved vurderingen af stoffet vurderes alle registreringsdossierer fra alle registranter, der er specifikke for det samme stof eller den samme gruppe af stoffer, hvilket er for at tage hensyn til de samlede producerede mængder og den kombinerede eksponering. Andre foreliggende informationskilder tages også i betragtning.

Den evaluerende medlemsstat har 12 måneder fra offentliggørelsen af CoRAP (for stoffer, der er opført på listen det første år) til at afgøre, om den skal anmode registranterne om yderligere oplysninger for at afklare problemet. Denne anmodning går typisk videre end standardoplysningskravene i REACH (bilag VII-X). Registranterne kan f.eks. skulle fremlægge undersøgelser særligt vedrørende hormonforstyrrende egenskaber, fareoplysninger på højere niveau, uanset at alle registrerede har registreret med hensyn til lavere mængder, eller overvågning af koncentrationsniveauerne i organismer eller i miljøet.

Det synspunkt, at der behøves yderligere oplysninger, deles med alle de øvrige medlemsstater og ECHA med henblik på at nå til enighed. I overensstemmelse hermed træffer ECHA afgørelse om, hvorvidt der skal anmodes om yderligere oplysninger.