Progress in evaluation in 2021

Fremskridt i vurdering 2020 Duplicate 1

ECHA rapporterer om de fremskridt, der er gjort i 2021 med hensyn til af dossier- og stofvurdering i overensstemmelse med artikel 54 i REACH. 

Fremskridt inden for vurdering 2020 — faner Duplicate 2

Udvikling i dossiervurdering 2021 - 1

Udvikling i overensstemmelseskontrol

I 2021 fortsatte ECHA sit arbejde med at screene strukturelt ensartede stoffer i grupper: Der blev screenet 574 stoffer, som var registreret med over 100 tons pr. år. Af dem udvalgte ECHA 152 stoffer, der repræsenterede 38 grupper, med henblik på overensstemmelseskontrol.

Der er blevet anmodet om vigtige faredata for at klarlægge betænkeligheder vedrørende farer for menneskers sundhed og miljøet, herunder farer, der berører reproduktionen og er årsag til genmutationer.
Agenturet fortsatte i 2021 med at kontrollere overensstemmelsen af de dossierer, hvor registranterne fravalgte at deltage i den fælles indsendelse og i stedet indsendte deres oplysninger separat. Kontrol af disse dossierer bidrager til at sikre lige vilkår og støtter det indre markeds funktion. Agenturet kontrollerede overensstemmelsen af 12 dossierer, der omfattede 10 stoffer indsendt af virksomheder, der fravalgte de fælles indsendelser. Der blev følgelig udsendt 11 udkast til afgørelser om 9 stoffer.

I 2021 foretog ECHA 300 fuldstændige overensstemmelseskontroller for 288 enkeltstoffer. De fuldstændige kontroller blev rettet mod relevante højere fareeffektparametre for potentielt problematiske stoffer eller stofgrupper, hovedsagelig i de højere mængdeintervaller. Desuden foretog ECHA 71 målrettede overensstemmelseskontroller, som førte til i alt 371 kontroller for 2 100 registreringsdossierer og 341 enkeltstoffer.

Resultater af dossiervurdering i 2021

Afsluttede vurderinger:
ECHA foretog 300 fuldstændige overensstemmelseskontroller og 227 undersøgelser af forslag til forsøg for 489 enkeltstoffer. ECHA udstedte 467 udkast til afgørelser: 280 vedrørende overensstemmelseskontrol og 187 vedrørende undersøgelse af forslag til forsøg. Udvælgelsen af registreringer til overensstemmelseskontrol var hovedsagelig baseret på (grupper af) stoffer, der gav anledning til betænkeligheder ved potentiel fare eller eksponering.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1